§1[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym

CLOUTVISION - https://cloutvision.pl/ od Jakub Piętka Vision, ul. Lucjana Rydla 3/45 93-273 Łódź, NIP:

982-038-71-49.

2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

a. Klient - osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna,

która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym CLOUTVISION.

Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca,

b. Sprzedawca - Jakub Piętka Vision, ul. Lucjana Rydla 3/45 93-273 Łódź NIP: 982-038-71-49,

c. Sklep - sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie

https://cloutvision.pl/,

d. Konsument - w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Użytkownik,

który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego

Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność

gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z

przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,

e. Konto Użytkownika - konto w Sklepie, przypisane do danego Klienta, zawierające dane

podane podczas rejestracji,

f. Regulamin - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet odzież i akcesoria. Powyższe

produkty dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów.

4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej

https://cloutvision.pl/, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem

e-mailowym Sprzedawcy.

5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b

oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@cloutvision.pl

§2[WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI]

1. By móc złożyć zamówienie przez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:

a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,

b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,

c. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),

d. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768,

e. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:

a. rejestracji Konta i utrzymania Konta Użytkownika,

b. formularza zamówienia,

c. formularza kontaktowego.

3. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.

4. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez

podania przyczyny zrezygnować z danej usługi wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-

mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o

świadczenie każdej z usług w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany

powyżej.

§3[ZAWIERANIE UMÓW]

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.

3. Jeżeli dotyczy to danego produktu, Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia

produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach,

wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Kupującego, na

którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od

rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W

razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.

4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem

Formularza zamówienia (bez rejestracji) lub przy pomocy Konta Użytkownika. Sprzedawca nie

prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail.

5. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie

odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do

zakładki, w której określa sposób dostawy produktów i płatności za nie.

6. Następnie Klient klika przycisk "Przejdź do realizacji zamówienia i zapłać", który

przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do

informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie

łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych

w formularzu zamówienia.

7. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia

poprzez kliknięcie przycisku "Przejdź do realizacji zamówienia i zapłać" znajdującego się pod

podsumowaniem zamówienia.

8. Kliknięcie przycisku "Przejdź do realizacji zamówienia i zapłać" jest równoznaczne z

oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek

zapłaty.

9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia

zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku "Przejdź do realizacji zamówienia i zapłać".

10. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą

złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy

m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia,

wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych

osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:

a. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,

b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy

sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

§4[TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI]

1. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:

a. za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności (przedpłata)

2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania

zakupu.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta

Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient

dokonał płatności.

§5[SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY]

1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.

2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty za

dostawę produktów są podawane w panelu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie

zamówienia.

3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy produktów:

a. przesyłką kurierską,

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za zamówiony

towar na koncie Sprzedawcy (albo, w przypadku płatności kartą płatniczą, od momentu

uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności).

§6[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie

Klientowi będącemu Konsumentem.

2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia

od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: Gdańska

57, 90-612 Łódź, jak i na adres kontaktowy e-mail: kontakt@cloutvision.pl.

4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu

na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed upływem terminu.

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu

zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania

oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.

7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące

wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części,

zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument

powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to

zrobić w sklepie stacjonarnym.

10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od

dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi

wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż

najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu

płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że

konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili

otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym

opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu,

b. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§7[REKLAMACJA PRODUKTU (RĘKOJMIA)]

1. Sprzedawca obowiązany jest do świadczenia usług i towarów zgodnych z umową.

2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu umów

zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta reguluje Rozdział 5a

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, natomiast odpowiedzialność

sprzedawcy z tytułu umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej reguluje Rozdział

5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z umową

istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin

przydatności towaru do użycia, wskazany przez Sprzedawcę, jest dłuższy. Przed upływem

powyższego terminu Konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając

stosowną wiadomość za pomocą jednego ze środków umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą,

o których mowa w §1 ust. 5.

4. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia

towaru niezgodnego z umową do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.

5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do

niezasadności reklamacji.

6. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację

konsumenta i jego żądanie.

§8[UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOKONUJĄCYMI ZAMÓWIENIA W CELACH

ZAWODOWYCH]

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z

Klientami będącymi przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych.

2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej

osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca

zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie

złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie

odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem

przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub

uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do

ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób

przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w

przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy

niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w

ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.

6. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą

rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Prawem

właściwym jest prawo polskie.

§9[POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW]

1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie,

konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem

sprawy w sądzie powszechnym:

a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z

dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o

rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,

b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o

wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,

c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub

organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych

sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na

stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy)

rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów,

a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego

systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu

unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę

internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do

pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z

internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w

przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany

te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawem właściwym

dla umowy sprzedaży jest prawo polskie, chyba, że prawo właściwe dla miejsca zamieszkania

konsumenta reguluje jego uprawnienia w sposób korzystniejszy dla konsumenta.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 20-07-2022.